Soap operas got nothing on my family history. - Kiersten White