Nobody who is somebody looks down on anybody. - Margaret Deland