Ladakh's Prakash, Paryavaran, Paryatan are a strength for both J&K and India. - Narendra Modi